Polityka prywatności

Zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest Adrian Bik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADI-TECH Adrian Bik  z siedzibą w 39-331 Chorzelów 416.

W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych (prawo do ochrony danych) mogą się Państwo zwrócić do Administratora danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: adi_tech@wp.pl

Dane osobowe, które przekazują nam Państwo przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, podczas rozmów telefonicznych lub za pomocą poczty elektronicznej traktujemy jako dane poufne. Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji danego zamówienia. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych wynika tutaj z celu, jakim jest realizacji Państwa zamówienia oraz odpowiedź na Państwa zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Wszystkie dane osobowe, które przekazują nam Państwo w ramach realizacji zamówień i przesłanych zapytań są przez nas przechowywane do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

Przysługują Państwu, jako osobom, których dane dotyczą, następujące prawa:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Adrian Bik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADI-TECH Adrian Bik  z siedzibą w 39-331 Chorzelów 416. 

Jeśli samodzielnie dostarczyli Państwo administratorowi dotyczące Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

Jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona została w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub siedziby administratora danych.

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych: Adrian Bik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADI-TECH Adrian Bik  z siedzibą w 39-331 Chorzelów 416.

Z inspektorem ochrony danych  można się skontaktować przesyłając list na podany powyżej adres, do rąk inspektora ochrony danych lub e-mail na adres: adi_tech@wp.pl

Powyższa polityka prywatności przedstawia  informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez Adrian Bik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADI-TECH Adrian Bik  z siedzibą w 39-331 Chorzelów 416.